Naudojimosi OXYGYM sporto ir sveikatingumo namų teikiamomis paslaugomis tvarka ir taisyklės

1.1. Bendrosios nuostatos ir terminai
1.1.1. Taisyklės – tai šios Naudojimosi „OXYGYM“ (VŠĮ „Sveikatingumo garantas“) sveikatingumo klubo teikiamomis paslaugomis taisyklės, kurios nustato Sveikatingumo klubų paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus klientams (apibrėžti žemiau), Sveikatingumo klubo ir jo kliento teises, pareigas bei įsipareigojimus. Taisyklės yra sutartis tarp kliento ir Sveikatingumo klubo. Taisyklės yra pateikiamos interneto svetainėje www.oxygym.lt. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems pagrindams ar aplinkybėms, Sveikatingumo klubo administracija turi teisę atnaujinti Taisykles apie tai įspėjusi klientus interneto tinklapyje www.oxygym.lt prieš 10 dienų iki tokio taisyklių atnaujinimo.
1.1.2. Sveikatingumo klubas- tai sveikatingumo klubas, pažymėtas prekės ženklu „OXYGYM“, kuriam taikomos Taisyklės.
1.1.3. „Paslaugos“ – tai Sveikatingumo klubo teikiamos paslaugos, kurias sudaro treniruočių (grupinių užsiėmimų) ir treniruoklių salės paslaugos, vandens ir pirčių zonos paslaugos bei papildomos paslaugos tokios, kaip asmeninės treniruotės, S treniruotės mažose grupėse. Kai kurios papildomos paslaugos, net ir už papildomą mokestį gali būti teikiamos tik įsigijus žemiau nurodytą narystę (žr. priedą nr. 1, 6.2 punktas).
1.1.4. Sveikatingumo klubo klientas (arba „klientas“) – tai asmuo, Sveikatingumo klubo nustatyta tvarka įsigijęs nustatyto laikotarpio narystę.
1.1.5. Narystė – tai asmens įgyta teisė, nustatytą laikotarpį, lankytis Sveikatingumo klube bei naudotis Sveikatingumo klubo paslaugomis, priklausomai nuo įsigytos narystės tipo.
1.1.6. Nario įstojimo mokestis – tai mokestis kuris gali būti taikomas naujiems sporto klubo klientams kai sporto klubas pasiekus tam tikrą klientų skaičių taps uždaru sporto klubu. Tokiu atveju naujas narys turės gauti mažiausiai dvi rekomendacijas iš sporto klube OXYGYM sportuojančių narių turinčių galiojančias narystes.
1.1.7. Nario piršto antspaudas (toliau – „piršto antspaudas“) – tai kliento, kuris naudojasi Sveikatingumo klubų, kuriuose yra įrengti pirštų antspaudo modelių skaitytuvai, paslaugomis, neatkuriamas piršto antspaudo modelis, pateikiamas atvykus į Sveikatingumo klubą ir nuskaitomas klientui pridėjus pirštą prie pirštų antspaudo modelių skaitytuvo šiuose klubuose. Pridėjus pirštą prie pirštų antspaudo modelių skaitytuvo, Sveikatingumo klubų, kuriuose yra įrengti pirštų antspaudo modelių skaitytuvai, darbuotojai identifikuoja klientą, o klientas patenka į šiuos Sveikatingumo klubus ir įgyja teisę naudotis atitinkamomis Sveikatingumo klubo paslaugomis.
1.1.8. Šiame Taisyklių skyriuje nurodytos sąvokos tekste gali būti vartojamos ir iš mažosios raidės.

1.2. Teisė naudotis sveikatingumo klubo paslaugomis
1.2.1. Teisę naudotis Sveikatingumo klubo paslaugomis turi asmenys Sveikatingumo klubo nustatyta tvarka įsigiję narystę ir sumokėję Nario įstojimo mokestį, bei pasirašytinai, t.y. pasirašę arba Taisyklėse, arba Susipažinimo su Taisyklėmis žurnale, susipažinę su šiomis Taisyklėmis. Už nepilnamečius klientus iki 16 metų pasirašo jų tėvai (globėjai), nuo 16 metų – kartu su tėvais (globėjais) pasirašo ir pats nepilnametis..
1.2.6. Sportuoti ir būti treniruoklių salėje nepilnamečiams klientams iki 16 metų amžiaus (nepriklausomai nuo to ar kartu su juo yra jį lydintis suaugęs asmuo ir/ar jo tėvai (globėjai) yra raštu sutikę, kad jų nepilnametis vaikas iki 16 metų sportuotų treniruoklių salėje) yra draudžiama. 16-17 metų amžiaus nepilnamečiai klientai treniruoklių salėje gali sportuoti tik pateikę vieno iš tėvų (globėjų) rašytinį prašymą, pažymą apie sveikatos būklę ir pasirengimą sportuoti treniruoklių salėje. Tokiu atveju tėvai (globėjai) prisiima visą riziką susijusią su 16-17 metų amžiaus nepilnamečių klientų sveikata ar bet kokia žala jų sveikatai ir gyvybei.
1.2.7. Vaikai iki 6 metų (imtinai) įleidžiami į bet kurios lyties persirengimo patalpas ir dušines su juos lydinčiu suaugusiuoju arba vieni. Vaikai nuo 7 metų amžiaus renkasi savo lytį atitinkančias persirengimo patalpas ir persirengia vieni, lydintis asmuo, ypatingais atvejais, gali kreiptis į tos pačios lyties kaip vaikas Sveikatingumo klubo darbuotojus ir esant galimybei darbuotojas gali padėti vaikui persirengti.
1.2.8. Nepilnamečius klientus iki 16 metų lydintys suaugusieji gali padėti jiems nusiprausti bei persirengti, laikantis šiose Taisyklėse įtvirtintų nuostatų. Nepilnamečius klientus iki 16 metų lydintys suaugusieji privalo rašytinai susipažinti su Taisyklėmis bei jų laikytis. Nepilnamečius klientus iki 16 metų lydintys suaugusieji pilnai atsako už jų saugumą.
1.2.9. Klientų Sveikatingumo klubui pateiktos gydytojų pažymos nėra tvarkomos automatiniu būdu.

1.3. Sveikatingumo klubo narystės ir papildomų paslaugų kainos, jų įsigijimo tvarka
1.3.1. Narysčių Sveikatingumo klube, Sveikatingumo klube teikiamų papildomų paslaugų kainas bei nario įstojimo ar kitus Sveikatingumo klube galiojančius mokesčius, kurie yra skelbiami Sveikatingumo klubo interneto puslapyje www.oxygym.lt, nustato Sveikatingumo klubas.
1.3.2. Klientai Sveikatingumo narystes gali įsigyti:
o sveikatingumo klube;
o internete adresu www.oxygym.lt;
o sudarydami tiesioginio debeto sutartį.
1.3.3. Klientai už narystes Sveikatingumo klube gali atsiskaityti:
o grynais pinigais arba banko kortele;
o sveikatingumo klubo dovanų čekiais, paslaugų kainos ir dovanų čekio vertės skirtumą apmokėję grynais pinigais arba banko kortele. Dovanų čekių panaudojimo sąlygos yra nurodytos kiekviename dovanų čekyje.
1.3.4. Klientai, norėdami įsigyti narystę atitinkamiems Sveikatingumo klubo darbuotojams privalo pateikti savo asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį kliento asmens tapatybę.
1.3.5. Klientai, norėdami naudotis Sveikatingumo klubų, kuriuose yra įrengti pirštų antspaudo modelių skaitytuvai, paslaugomis, šiomis paslaugomis gali naudotis pateikę piršto antspaudo vaizdą neatkuriamo piršto antspaudo modelio sudarymui. Jei klientai nesutinka, kad būtų tvarkomi jų piršto antspaudo modelio duomenys, Sveikatingumo klubo darbuotojai, klientui sutikus, turi teisę klientą nufotografuoti ir kliento atvaizdą naudoti kliento identifikavimui. Jei Klientai nesutinka būti identifikuojami nė vienu iš aukščiau nurodytų būdų, Klientai kiekvieno apsilankymo Sveikatingumo klube metu privalo su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir parodyti jį registratorei prieš patenkant į Sveikatingumo klubo patalpas, į kurias patekimas yra kontroliuojamas.
1.3.6. Klientui įsigijus metinę narystę ir už ją iš anksto sumokėjus visą sumą, sumokėti pinigai už narystę yra negrąžinami, nepriklausomai nuo to Klientas naudojosi Sveikatingumo klubo paslaugomis narystės galiojimo laikotarpiu ar nesinaudojo. Abiejų Šalių susitarimu narystė likusiam jos galiojimo laikotarpiui gali būti perleidžiama Kliento nurodytam asmeniui. Perleistai narystei galioja tokios pat sąlygos, kokiomis ji buvo įsigyta.
1.3.7. Klientui įsigijus asmenines treniruotes, sumokėti pinigai už treniruotes yra negrąžinami. Klientas turi teisę panaudoti sumokėtus pinigus per 6 mėn. nuo treniruočių įsigijimo datos.
1.3.8. Dovanų kuponas galioja 12 mėnesių nuo įsigijimo datos. Kuponai nėra keičiami į pinigus ar grąžinami. Kupono nepanaudojus jo galiojimo laikotarpiu, pinigai nėra grąžinami, kupono galiojimo laikotarpis nėra pratęsiamas.


1.4. Sveikatingumo klubo narystės naudojimo tvarka
1.4.1. Narystė gali būti įgyta atskiros rašytinės sutarties dėl Sveikatingumo klubo paslaugų teikimo (toliau – „sutartis“) pagrindu. Sutartis yra sudaroma su juridiniu asmeniu.
1.4.2. Klientas privalo pradėti naudotis Sveikatingumo klubo paslaugomis ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas po apmokėjimo už narystę, jeigu atitinkama sutartis nenustato kitokio narystės aktyvavimo termino. Klientui per šį laikotarpį arba atitinkamoje sutartyje nustatytą terminą nepradėjus naudotis Sveikatingumo klubo paslaugomis, narystė yra aktyvuojama automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos galiojimo terminas, atitinkantis narystės rūšį.
1.4.3. Narystės galiojimas gali būti sustabdomas, t.y. Klientui gali būti suteikiamos atostogos, šių Taisyklių priede Nr. 1 pateikiamame Sveikatingumo klubo paslaugų aprašyme paminėtoms atitinkamos trukmės narystėms, tik nustatytam laikotarpiui ir tik nurodytiems laiko intervalams, jei Klientas apie tai ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną informuoja Sveikatingumo klubą. Narystės galiojimo terminas, pasibaigus sustabdymo laikotarpiui, automatiškai tęsiasi toliau. Priedas Nr. 1 yra skelbiamas interneto svetainėje www.oxygym.lt, taip pat šį priedą klientas gali gauti susipažinti atitinkamo Sveikatingumo klubo registratūroje. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems objektyviems pagrindams Sveikatingumo klubas pasilieka sau teisę savo nuožiūra atnaujinti/keisti Priede Nr.1 nurodytų paslaugų teikimo sąlygas apie tai iš anksto įspėjęs klientus prieš 10 dienų interneto tinklapyje www.oxygym.lt.
1.4.4. Jei paslaugų aprašyme, pateikiamame Priede Nr. 1 nenurodyta kitaip, narystės gali būti pratęsiamos:
1.4.4.1. dėl ligos – tik klientui užpildžius atitinkamą Sveikatingumo klubo prašymo formą bei dirbantiems asmenims pateikus SODRA išduoto nedarbingumo pažymėjimo nuorašą, dirbantiems pagal individualios veiklos pažymą ir/arba verslo liudijimą oficialią gydytojo pažymą. Dokumentai, patvirtinantys ligos faktą, privalo būti pateikti ne vėliau kaip per 1 kalendorinį mėnesį po ligos pabaigos datos, kuri nurodyta atitinkamame dokumente. Praleidus šį terminą narystė nepratęsiama;
1.4.4.2. dėl komandiruotės – tik klientui užpildžius atitinkamą Sveikatingumo klubo prašymo formą ir pateikus savo darbovietės vadovo įsakymo bei vardinių kelionės dokumentų nuorašus. Dokumentai, patvirtinantys komandiruotės faktą, privalo būti pateikti ne vėliau kaip per 1 kalendorinį mėnesį po komandiruotės pabaigos datos, kuri nurodyta atitinkamame dokumente. Praleidus šį terminą narystė nepratęsiama;
1.4.5. Informacija apie galimybę laikinai stabdyti papildomai apmokestinamų paslaugų trukmę yra pateikiama priedo Nr. 1, punkte 6.1.4.
1.4.6. Asmeninės narystės be išankstinio Sveikatingumo klubo sutikimo negali būti perleidžiamos (dovanojamos, parduodamos, keičiamos ir pan.) kitiems asmenims.
1.4.7. Klientas, norintis perleisti asmeninę narystę kitam asmeniui, privalo Sveikatingumo klubui pateikti atitinkamą prašymą, nurodydamas konkretaus asmens, kuriam narystė yra perleidžiama, vardą ir pavardę bei sumokėti vienkartinį narystės perleidimo mokestį.
1.4.8. Sveikatingumo klubui patenkinus kliento prašymą perleisti narystę, prašyme nurodytas asmuo atitinkamam laikotarpiui įgyja narystę.
1.4.9. Klientas, norintis pakeisti įsigytos narystės rūšį, turi pateikti rašytinį prašymą dėl narystės pakeitimo Sveikatingumo klubo registratūroje. Jeigu pigesnė narystė keičiama į brangesnę, klientas turi sumokėti narystės kainos skirtumą pagal narystės keitimo dieną Sveikatingumo klube galiojančias kainas. Jeigu keičiama brangesnė narystė į pigesnę, narystės kainų skirtumas klientui negrąžinamas, tačiau klientas turi teisę nutraukti sutartį šių Taisyklių 4.1.1.4 punkte nustatyta tvarka ir įsigyti naują, pigesnę narystę.
1.4.10. Klientams narystės koregavimas atliekamas ir pakeista narystė aktyvuojama per 3 darbo dienas nuo atitinkamo prašymo pateikimo ir kainų skirtumo sumokėjimo dienos, jeigu sutartis nenustato kitų sąlygų.
1.4.11. Sveikatingumo klubas pasilieka teisę atitinkamų klientų grupių pareikalauti pateikti darbuotojo pažymėjimą arba kitą dokumentą įrodantį darbo santykius.


1.5. Patekimo į Sveikatingumo klubą tvarka ir trukmė
1.5.1. Klientas, atvykęs į Sveikatingumo klubą, prideda pirštą prie pirštų antspaudo modelių skaitytuvo. Jei klientas nesutinka, kad jo pirštų antspaudo modelio duomenys būtų tvarkomi, klientas atpažįstamas pagal nario kortelę kurią jam išduoda jo asmeninis vadybininkas.
1.5.2. Klientas, kuris nesutinka su jo neatkuriamo piršto antspaudo modelio naudojimu ir neturi su savimi OXYGYM nario kortelės į Sveikatingumo klubą patekti negalės.
1.5.3.Klientas, patekimui į Sveikatingumo klubą naudojantis kliento pirštų antspaudo modelį, Sveikatingumo klube naudojasi spintelėmis su pakabinamomis spynelėmis. Pakabinamą spynelę toks klientas gali atsinešti savo arba įsigyti Sveikatingumo klube. 1.5.4. Kliento apsilankymo Sveikatingumo klube trukmė yra neribojama.
1.5.5. Klientas kuris naudojasi Sveikatingumo klubo paslaugomis privalo išeidamas iš Sveikatingumo klubo palikti atrakintą spintelę, asmeninę pakabinamą spynelę išsinešti su savimi (arba palikti tam skirtoje vietoje Sveikatingumo klube). Palikus spintelę su pakabinama spynele užrakintą po Sveikatingumo klubo darbo valandų, spynelė yra nukerpama, o už patirtus nuostolius Sveikatingumo klubas neatsako.

1.6. Kitos bendros sąlygos
1.6.1. Sveikatingumo klubas neteikia daiktų apsaugos paslaugų, o tik sudaro klientams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose.
1.6.2. Asmeninius daiktus klientai palieka Sveikatingumo klubo rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias, palikę daiktus klientai privalo užrakinti.
1.6.3. Klientams rekomenduojama į Sveikatingumo klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų.
1.6.4. Klientas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Sveikatingumo klubo darbuotojus.
1.6.5. Sveikatingumo klubas neatsako už klientų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Sveikatingumo klubo kaltės.
1.6.6. Sveikatingumo klube kliento palikti daiktai saugomi ne ilgiau, kaip 7 dienas.

2.1. Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai atskirose Sveikatingumo klubo zonose
2.1.1. Bendrosios saugaus elgesio taisyklės.
2.1.1.1. Sveikatingumo klube draudžiama:
2.1.1.1.1. naudotis Sveikatingumo klubo paslaugomis, dėvint atskiroms Sveikatingumo klubo zonoms netinkamą, nešvarią ar netvarkingą aprangą arba avalynę;
2.1.1.1.2. be Sveikatingumo klubo raštiško sutikimo teikti Sveikatingumo klubo klientams sveikatingumo ar panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti klientus ar kitaip trukdyti sveikatingumo klubo darbuotojams;
2.1.1.1.3. fotografuoti ir filmuoti Sveikatingumo klube neturint raštiško Sveikatingumo klubo vadovybės leidimo;
2.1.1.1.4. į Sveikatingumo patalpas įsinešti ir vartoti maisto produktus ar alkoholinius gėrimus;
2.1.1.1.5. persirengimo patalpose ir dušinėse atlikti asmens higienos procedūras, naudoti plaukų džiovintuvus ne galvos, o aprangos detalių (šlepečių, glaudžių, maudymosi kostiumų) džiovinimui.
2.1.2. Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai treniruoklių salėje.
2.1.2.1. Prieš naudojantis treniruokliu būtina susipažinti su Sveikatingumo klubo patalpose iškabintomis arba ant treniruoklio nurodytomis treniruoklio naudojimosi taisyklėmis, pasikonsultuoti su treniruoklių salėje esančiu asmeniniu treneriu dėl naudojimosi treniruokliu tvarkos bei juo atliekamo pratimo teisingo atlikimo;
2.1.2.2. Treniruoklių salėse privaloma dėvėti tam skirtą sportinę aprangą bei avėti sportinę avalynę;
2.1.2.3. Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio, privaloma patiesti rankšluostį;
2.1.2.4. Atlikus pratimus treniruokliai privalo būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems klientams, treniruoklių priedai kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas;
2.1.2.5. Po treniruotės treniruoklių salėje, prieš einant į kitas Sveikatingumo klubo zonas, klientas privalo nusiprausti duše.
2.1.2.6. Treniruoklių salėje yra draudžiama:
2.1.2.6.1. naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita treniruoklių salės įranga;
2.1.2.6.2. dėvėti treniruoklių salei neskirtą arba nešvarią bei netvarkingą avalynę ir aprangą, avėti šlepetes, lankytis treniruoklių salėje be avalynės.
2.1.3.1. Klientams rekomenduojama nevėluoti į grupinių užsiėmimų salėse vykstančius užsiėmimus, o užsiėmimų instruktoriai turi teisę neįleisti į užsiėmimus pavėlavusių klientų.
2.1.3.2. Po treniruotės grupinių užsiėmimų salėse, prieš einant į kitas Sveikatingumo klubo zonas, rekomenduojama nusiprausti duše.
2.1.3.3. Klientams draudžiama:
2.1.3.3.1. lankantis vieniems grupinių užsiėmimų salėse, netinkamai naudotis jose esančiu inventoriumi, gadinti arba daryti žalą inventoriui bei muzikos aparatūrai;
2.1.4.1. Prieš apsilankymą SPA zonoje klientas privalo nusiprausti duše. Taip pat klientams rekomenduojama nusiprausti duše pasinaudojus tualetu, prieš einant į pirtis bei jomis pasinaudojus.
2.1.4.2. Pirčių zonoje klientai privalo dėvėti tik tam skirtą maudymosi aprangą, avėti šlepetes neslidžiu padu.
2.1.4.4. Klientai privalo laikytis pirties naudojimosi taisyklių, kurios yra užklijuotos ant pirties durų
2.1.4.5. Pirtyje, kuriose įrengti mediniai gultai kiekvienas klientas privalo pasitiesti rankšluostį.
2.1.4.6. Dėl naudojimosi pirtimi trukmės klientams rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju. Vaikams iki 9 metų amžiaus nerekomenduojama būti pirtyse.
2.1.4.7. Klientai iki 4 metų amžiaus privalo dėvėti specialias vandens zonai pritaikytas skysčių į išorę nepraleidžiančias sauskelnes bei gali būti SPA zonoje tik prižiūrimi tėvų (globėjų)..
2.1.4.11. Vandens zonoje ir pirtyse draudžiama:
2.1.4.11.1. būti neblaiviems;
2.1.4.11.3. lankytis asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir / ar kitų sveikatos sutrikimų, keliančių pavojų paties asmens ar kitų klientų sveikatai ir / ar gyvybei;
2.1.4.11.4. dėvėti avalynę ir aprangą, su kuria buvo sportuojama kitose zonose;
2.1.4.11.6. neklausyti atsakingų Sveikatingumo klubo darbuotojų nurodymų;
2.1.4.11.7. įsinešti gaiviuosius gėrimus stiklinėje taroje;
2.1.4.11.8. pilti ant pirčių kaitinimo elementų atsineštą skystį
2.1.4.11.9. liestis prie pirčių kaitinimo elementų, elgtis neatsargiai

3.1. Sveikatingumo klubo teisės ir pareigos, atsakomybė
3.1.1. Sveikatingumo klubas turi teisę:
3.1.1.1. keisti Sveikatingumo klubo darbo laiką, taip pat keisti atskirų klubo zonų darbo laiką ir reguliuoti galimybę į jas patekti nepilnamečiams asmenims;
3.1.1.2. atlikdamas profilaktikos darbus, neteikti sveikatingumo paslaugų iki 48 valandų;
3.1.1.3. nustatyti kitas atskirų narysčių ar vienkartinių apsilankymo bilietų, platinamų Sveikatingumo klubo vykdomų akcijų metu, galiojimo taisykles ir sąlygas (išimtis iš šių Taisyklių), kurios yra privalomos klientams, įsigijusiems tokias akcijines narystes. Tokios Sveikatingumo klubo vykdomų akcijų metu platinamų narysčių išimtinės taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos atitinkamos akcijos sąlygose ir Sveikatingumo klubo interneto svetainėje www.oxygym.lt;
3.1.1.4. sudaryti grupinių užsiėmimų tvarkaraščius bei savo nuožiūra juos keisti;
3.1.1.5. kilus pagrįstų abejonių dėl kliento sveikatos būklės, paprašyti kliento nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę;
3.1.1.6. neteikti atitinkamų sveikatingumo paslaugų asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų klientų sveikatai ir/ar gyvybei, saugumui, taip pat higieninei baseinų, vonių ar pirčių būklei (užkrečiamos ligos, psichiniai sutrikimai, kiti nelaikymai ir kt.);
3.1.1.7. pareikalauti Klientų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi Sveikatingumo klubo teikiamomis paslaugomis bei palikti Sveikatingumo klubo patalpas. Pinigai klientui už šį apsilankymą negrąžinami;
3.1.1.8. Klientams, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat tais atvejais, kai klientas savo elgesiu ne vieną kartą sukelia grėsmę kitiems Sveikatingumo klubo klientams arba Sveikatingumo klube apsilanko neblaivus ir neklauso atsakingų Sveikatingumo klubo darbuotojų nurodymų, nutraukti kliento narystės galiojimą, o pažeidusio Taisykles Kliento neįleisti į Sveikatingumo klubą. Šiuo atveju Klientui grąžinama už narystę sumokėtos įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki narystės galiojimo pabaigos, atskaičius Sveikatingumo klubo patirtus tiesioginius pagrįstus nuostolius dėl Taisyklių nesilaikymo.

3.1.2. Sveikatingumo klubas įsipareigoja:
3.1.2.1. laikantis LR norminių teisės aktų reikalavimų bei šių Taisyklių teikti klientams paslaugas Sveikatingumo klube;
3.1.2.2. iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas, informuoti klientus apie Sveikatingumo klubo darbo laiko pasikeitimus, pakabindamas atitinkamus skelbimus klube matomoje vietoje bei pateikdamas atitinkamą informaciją interneto svetainėje www.oxygym.lt;
3.1.2.3. iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 24 val., informuoti klientus apie tvarkaraščių pakeitimus, pakabindamas atitinkamus skelbimus klube matomoje vietoje bei pateikdamas atitinkamą informaciją interneto svetainėje www.oxygym.lt;
3.1.2.4. teikti paslaugas visą narystės galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Sveikatingumo klubas yra uždaromas, dėl priežasčių nesusijusių su klientu, įskaitant, bet neapsiribojant, avarijų padarinių šalinimui, planiniam remontui, dėl sanitarinės higienos ir pan. ir dėl to negalima naudotis paslaugomis;
3.1.2.5. sustabdyti ir pratęsti kliento narystės galiojimą tokiam laikotarpiui, kai Sveikatingumo klubas buvo uždarytas dėl šiose Taisyklėse išvardintų priežasčių, išskyrus, valstybinių švenčių dienas bei Sveikatingumo klube atliekamus profilaktinio patikrinimo darbus, kurie atliekami ne dažniau kaip du kartus per metus;
3.1.2.6. sustabdyti ar pratęsti kliento narystės galiojimą, jei klientas pateikia atitinkamus šiose Taisyklėse nurodytus dokumentus šiose Taisyklėse nustatytais terminais.

3.1.3. Sveikatingumo klubo atsakomybė:
3.1.3.1. Sveikatingumo klubas suteikia klientams galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų įtakos konkretaus kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio.
3.1.3.2. Sveikatingumo klubas neatlygina klientui dėl jo teikiamų paslaugų kliento sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sveikatingumo klubo kaltės. Klientas patvirtina, kad jis buvo tinkamai informuotas bei žino ir supranta, kad Sveikatingumo klubas ir jo darbuotojai nėra atsakingi prieš klientą, jeigu pats klientas (įskaitant nepilnamečius asmenis ir juos lydinčius asmenis) nesilaiko visuotinai įprastų saugas elgesio reikalavimų ir (ar) Sveikatingumo klubo personalo nurodymų ir (ar) Taisyklių.
3.1.3.3. Jeigu Sveikatingumo klube įvykus nelaimingam atsitikimui, kurio metu yra sutrikdoma kliento sveikata, klientas atsisako kviesti greitąją pagalbą arba pasišalina iki atvykstant greitajai pagalbai arba atvykus greitajai pagalbai atsisako, kad jam būtų suteikta pagalba, tokiais atvejais klientas yra pats pilnai atsakingas už bet kokią su tuo susijusią jo patirtą žalą bei su tuo susijusias pasekmes, jeigu ši žala (pasekmės) atsirado ne dėl Sveikatingumo klubo kaltės.
3.1.3.4. Sveikatingumo klubas neturi įsipareigojimo atlyginti kliento patirtus nepatogumus, jeigu tvarkaraštyje nurodytą treniruotę veda kitas užsiėmimo instruktorius arba treniruotė neįvyko dėl objektyvių pateisinamų priežasčių ir apie tai klientai buvo nedelsiant informuoti skelbimuose, iškabintuose klube matomoje vietoje bei interneto svetainėje www.oxygym.lt.
3.1.3.5. Sveikatingumo klubas neteikia tretiesiems asmenims, išskyrus valstybinėms institucijoms raštiškai pareikalavus, jokių duomenų apie kliento apsilankymus, narystės tipą ar kitos informacijos susijusios su kliento veikla sveikatingumo klube. Klientų asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

4.1. Kliento teisės ir pareigos, atsakomybė
4.1.1. Klientas turi teisę:
4.1.1.1. įsigijęs pasirinktos trukmės narystę arba vienkartinio apsilankymo bilietą, naudotis Sveikatingumo klubo paslaugomis;
4.1.1.2. susipažinti su Sveikatingumo klubo patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir/ arba inventoriumi bei kreiptis į atsakingus Sveikatingumo klubo darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;
4.1.1.3. nauji, niekada anksčiau Sveikatingumo klube nesilankę klientai, pirmą kartą įsigiję 12 mėn. narystę, turi teisę per 10 dienų susigrąžinti visą už narystę sumokėtą sumą. Kitiems klientams, įsigijusiems narystes arba vienkartinio apsilankymo bilietus, sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus, atvejus, kai klientas dėl Sveikatingumo klubo kaltės negalėjo naudotis Sveikatingumo klubo paslaugomis ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
4.1.1.4. atsisakyti paslaugų ir reikalauti grąžinti už narystę sumokėtų įmokų dalies, proporcingos laikotarpiui, likusiam iki narystės galiojimo pabaigos, tik padengęs Sveikatingumo klubo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius, kuriais laikoma:
4.1.1.4.1. klientui suteikta nuolaida dėl ilgalaikės narystės įsigijimo už laikotarpį nuo narystės įsigijimo dienos iki jos nutraukimo dienos. Apskaičiuojant šią nuolaidą imamas skirtumas tarp vieno mėnesio narystės kainos be nuolaidos ir kliento įsigytos narystės vieno mėnesio kainos (kliento įsigytos narystės kainą padalinus iš narystės mėnesių skaičiaus). Gautas skirtumas yra padauginamas iš mėnesių skaičiaus nuo narystės įsigijimo dienos iki jos nutraukimo dienos;
4.1.1.4.2. jeigu narystė įsigyta tiesioginio debeto būdu, tai klientas atlygina Sveikatingumo klubo sumokėtus mokesčius bankams ir tiesioginio debeto paslaugą administruojančioms įmonėms už laikotarpį nuo Sutarties pasirašymo dienos iki jos nutraukimo dienos;
4.1.1.4.3. skolos administravimo ir kitas pagrįstas išlaidas.
4.1.1.5. pateikus rašytinį prašymą Sveikatingumo klubo registratūroje ir sumokėjus Sveikatingumo klubo nustatyto dydžio mokestį administracinėms sąnaudoms dengti, gauti informaciją apie kliento apsilankymo Sveikatingumo klube datas (Taisyklių Priede Nr. 1). Informacija apie kliento apsilankymus Sveikatingumo klube suteikiama per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Klientas turi teisę vieną kartą per kalendorinius metus tokią informaciją gauti nemokamai;
4.1.2 Klientas turi teisę vieną kartą, sutarties galiojimo periodu, laikinai sustabdyti savo narystę klube 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų esant Kliento atostogoms.
4.1.3 Narystė stabdoma neribotam laikotarpiui esant Kliento ligai. Esant ligai, klientas privalo pateikti Paslaugos teikėjui ligą patvirtinančius dokumentus, kaip tai apibrėžta punkte 1.4.4.1.
4.1.4 Klientas gali laikinai stabdyti narystę klube esant darbinei komandiruotei. Narystė laikinai stabdoma tik pateikus komandiruotę patvirtinantį dokumentą – įmonės, kurioje dirba vadovo įsakymo kopiją dėl komandiruotės skyrimo.

4.1.3. Klientas įsipareigoja:
4.1.3.1. atskirose Sveikatingumo klubo zonose (vandens, pirčių, treniruoklių salėje, grupinių užsiėmimų salėse, ir kt.) dėvėti tik toms patalpoms skirtą švarią bei tvarkingą avalynę ir aprangą;
4.1.3.2. lankydamasis Sveikatingumo klube laikytis šių Taisyklių;
4.1.3.3. būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų);
4.1.3.4. atsakingai ir rūpestingai naudotis Sveikatingumo klubo teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi;
4.1.3.5. naudotis Sveikatingumo klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jo paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka bei laikytis atsakingų Sveikatingumo klubo darbuotojų nurodymų ir rekomendacijų naudojimosi Sveikatingumo klubo paslaugomis, asmeninių treniruočių, kt.;
4.1.3.6. nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ar inventorių informuoti atsakingus Sveikatingumo klubo darbuotojus, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;
4.1.3.7. grupinių užsiėmimų ar treniruotės treniruoklių salėje metu naudotą inventorių padėti į jam skirtą vietą atitinkamai grupinių užsiėmimų arba treniruoklių salėje. Atlikęs pratimus treniruoklių salėje palikti treniruoklius tvarkingus ir tinkamus naudoti kitiems klientams;
4.1.3.8. imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas sveikatingumo paslaugomis nepadarytų žalos sau, Sveikatingumo klubo, savo, kitų Sveikatingumo klubo klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui;
4.1.3.9. netrukdyti kitiems klientams naudotis Sveikatingumo klubo paslaugomis, o pastebėjus kitų klientų netinkamą elgesį arba elgesį keliantį grėsmę kitų klientų saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai atsakingam Sveikatingumo klubo darbuotojui;
4.1.3.10. nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant informuoti Sveikatingumo klubo darbuotojus apie savo ar kitų klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Sveikatingumo klubo paslaugomis. Galintys padėti klientai turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;
4.1.3.11. lankytis tik Sveikatingumo klubo klientams skirtose patalpose;
4.1.3.12. Sveikatingumo klubo patalpas palikti ne vėliau kaip nustatyta kliento įsigytos narystės ir/ arba paslaugos teikimo sąlygose, kurios aprašytos šių Taisyklių priede Nr. 1, bet ne vėliau kaip iki Sveikatingumo klubo darbo pabaigos.
4.1.3.13. atlyginti Sveikatingumo klubo patirtus tiesioginius nuostolius, jei vienašališkai ir ne dėl Sveikatingumo klubo kaltės nutraukia narystės galiojimą nepasibaigus narystės galiojimo terminui arba narystę nutraukia Sveikatingumo klubas dėl kliento kaltės.

4.1.4. Klientų atsakomybė:
4.1.4.1. Klientas, prieš pasirinkdamas konkrečias Sveikatingumo klubo paslaugas, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jam, t.y. klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Sveikatingumo klubą bei naudotis jo teikiamomis paslaugomis.
4.1.4.2. Klientai, naudodamiesi Sveikatingumo klube esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.
4.1.4.3. Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sveikatingumo klube, tenka klientui, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sveikatingumo klubo darbuotojų kaltės.
4.1.4.4. Klientas privalo atlyginti Sveikatingumo klubui materialinę žalą, kurią Sveikatingumo klubas patyrė dėl kliento kaltės ar dėl su klientu atvykusių nepilnamečių asmenų kaltės, pagal Sveikatingumo klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Jei klientas nesutinka su Sveikatingumo klubo jam pateiktu nuostolių vertinimo aktu, jis per 3 darbo dienas nuo minėto akto gavimo, privalo raštu pateikti savo prieštaravimus. Tokiu atveju žalos dydis bus nustatomas šalių susitarimu arba kompetentingų valdžios institucijų sprendimu.
4.1.4.5. Sveikatingumo klubui padarytą žalą klientas privalo atlyginti ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam klientui dienos, išskyrus, atvejus, jeigu Sveikatingumo klubo administracijos sutikimu su klientu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.

5. Treninruočių taisyklės:
5.1. Klientas norėdamas užsiregistruoti daugiau nei vienam kartui į privačią treniruotę su treneriu privalo sumokėti iš karto už visas planuojamas treniruotes.
5.2. Klientas privačias treniruotes su treneriu gali atšaukti tik informavęs klubo administraciją per 24 valandas iki treniruotės pradžios. Mokestis už treniruotes nuskaičiuojamas ir negražinamas jei treniruotė yra atšaukiamą mažiau nei 24 valandas prieš suplanuotą privačia treniruotę.

6.1. Baigiamosios nuostatos
6.1.1. Pasirašydamas šias Taisykles ir/arba Susipažinimo su Taisyklėmis žurnale Klientas savo parašu patvirtina, kad klientas su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.
6.1.2. Nepilnamečių klientų tėvai (globėjai), pasirašydami šias taisykles ir/arba susipažinimo su taisyklėmis žurnale, patvirtina faktą, kad:
6.1.2.1. nepilnamečio kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sveikatingumo klubo paslaugomis;
6.1.2.2. nepilnametis klientas pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;
6.1.2.3. nepilnamečio kliento Sveikatingumo klubui bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta LR teisės aktų nustatyta tvarka;
6.1.2.4. jie atsako už nepilnamečio kliento elgesį Sveikatingumo klube bei bet kokį nepilnamečio kliento sveikatos sutrikimą, atsiradusį dėl nepilnamečio nepriežiūros ar netinkamos priežiūros ar kitokių savo, kaip tėvų, pareigų nevykdymo;
6.1.3. Klientas sutinka, kad VŠĮ „Sveikatingumo garantas“ be atskiro išankstinio kliento sutikimo ir įspėjimo perleistų savo teises bei pareigas, kylančias iš santykių su klientu, su VŠĮ „Sveikatingumo garantas“ susijusiems asmenims.
6.1.4. „Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galite pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.“

Call Now Button