1. SĄVOKOS

1.1. Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:

Bendrosios sąlygos – reiškia neatsiejamą Sutarties sudėtinę dalį, kurioje nustatomos bendros visiems Klientams taikomos Paslaugų teikimo sąlygos;
Klientas – reiškia asmenį, kuris naudojasi Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis pagal su Paslaugų teikėju sudarytą Sutartį;
Mokėtojas – Mokėtojas reiškia bet kurį asmenį, kuris Kliento vardu atsiskaito su Paslaugos teikėju negrynaisiais pinigais už Paslaugos teikėjo Klientui suteiktas paslaugas;
Paslaugų mokestis – reiškia Kliento mokėtiną sumą Paslaugų teikėjui per kalendorinį mėnesį už suteiktas Paslaugas;
Narystės galiojimo terminas – reiškia visą naudojimosi Paslaugomis laikotarpį, nurodytą Specialiosiose sąlygose;
Paslaugos – reiškia Paslaugų teikėjo siūlomas sveikatingumo komplekso paslaugas, kurias sudaro treniruočių (grupinių užsiėmimų) ir treniruoklių salės paslaugos bei vandens ir pirčių zonos paslaugos, kurios yra teikiamos konkrečioje Paslaugų teikimo vietoje;
Paslaugų teikėjas – reiškia VŠĮ „Sveikatingumo garantas“, juridinio asmens kodas 304078184, buveinės adresas Liepų g. 83, LT-92195, Klaipėda;
Specialiosios sąlygos – reiškia neatsiejamą Sutarties sudėtinę dalį, kurioje apibrėžiamos Klientui taikomos Paslaugų teikimo sąlygos ir Kliento pasirinkimai;
Sutartis – reiškia šią Sutartį tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo, kurią sudaro Specialiosios sąlygos ir Bendrosios sąlygos, su visais jos priedais, pakeitimais ir papildymais;
Šalys – reiškia Klientą ir Paslaugų teikėją kartu;
Taisyklės – reiškia naudojimosi Paslaugomis taisykles, patalpintas Paslaugų teikėjo internetinėje svetainėje.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais suteikti Klientui Paslaugas, o Klientas įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

3.1.1. ne vėliau kaip kitą darbo dieną, po to, kai Klientas atsiskaito už Paslaugas Sutarties 4.1.1 punkte nustatyta tvarka, išduoti Klientui narystės kortelę;

3.1.2. Paslaugas teikti kokybiškai visą Narystės galiojimo terminą, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus;

3.1.3. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti tinkamą asmens duomenų, kuriuos pateikia Klientas, apsaugą.

3.2. Paslaugų teikėjas turi teisę:

3.2.1. pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems objektyviems pagrindams, vienašališkai pakeisti su Paslaugų teikimu susijusias mokėtinas sumas ir (arba) Sutarties, ir (arba) Taisyklių nuostatas, informavęs apie tai Klientą. Apie pasikeitusias Sutarties sąlygas ir sąlygas, susijusias su apmokėjimu už Paslaugas, Klientas informuojamas iš anksto, ne mažiau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki pakeitimų įsigaliojimo dienos raštu. Apie pasikeitusias Taisyklių nuostatas Klientas informuojamas internetinėje svetainėje www.oxygym.lt, Paslaugų teikimo vietos registratūroje arba skelbimų lentoje;

3.2.2. apriboti Paslaugų teikimą šioje Sutartyje ir Taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka;

3.2.3. pareikalauti iš Kliento atlyginti visas su skolos administravimu ir išieškojimu susijusias išlaidas;

3.2.4. kaupti ir tretiesiems asmenims, užsiimantiems skolos išieškojimo veikla, perduoti informaciją apie laiku neatsiskaičiusį Klientą.

3.3. Klientas įsipareigoja:

3.3.1. laikytis Taisyklių ir šios Sutarties sąlygų;

3.3.2. atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje nustatyta tvarka;

3.3.3. naudotis Paslaugomis ne trumpiau nei Narystės galiojimo laikotarpį;

3.3.4. pateikti Paslaugų teikėjui teisingą informaciją ir dokumentus;

3.3.5. visą Sutarties galiojimo laikotarpį užtikrinti, kad už Paslaugas būtų automatiškai apmokėta naudojant SEPA pervedimus. Klientas šiuo neatšaukiamai sutinka, kad Paslaugų mokestis gali būti automatiškai nuskaitomas naudojant SEPA pervedimus iš Kliento banko sąskaitos, nurodytos Specialiosiose sąlygose, pagal Paslaugų teikėjo išrašytą elektroninę sąskaitą. Klientas šiuo išreiškia savo sutikimą gauti sąskaitas už Paslaugas elektroniniu būdu per Paslaugų teikėjo pasirinktą elektroninių sąskaitų pateikimo sistemą;

3.3.6. užtikrinti, kad Narystės galiojimo termino metu Kliento banko sąskaitoje, nurodytoje Specialiosiose sąlygose, būtų pakankamai lėšų Paslaugų teikėjo pateiktai elektroninei sąskaitai apmokėti;

3.3.7. esant įsiskolinimui, atlyginti Paslaugų teikėjui visas su skolos administravimu ir išieškojimu susijusias išlaidas;

3.3.8. informuoti raštu Paslaugų teikėją apie savo duomenų, nurodytų Specialiosiose sąlygose, pasikeitimą ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas.

3.4. Klientui neinformavus Paslaugų teikėjo apie savo kontaktinių duomenų, nurodytų Specialiosiose sąlygose, pasikeitimą, yra laikoma, kad duomenys, pateikti Specialiosiose sąlygose, yra teisingi ir visa korespondencija, siunčiama Specialiosiose sąlygose nurodytais kontaktais, yra laikoma tinkamai įteikta praėjus 3 darbo dienoms nuo jos išsiuntimo dienos.

3.5. Klientas turi teisę už papildomą mokestį naudotis kitomis Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis.

4. ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Už teikiamas Paslaugas Klientas atsiskaito su Paslaugų teikėju tokia tvarka:

4.1.1. pirmąją įmoką, skaičiuojant imtinai nuo pirmosios naudojimosi Paslaugomis dienos iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, Klientas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui grynais pinigais arba bankiniu pavedimu (įskaitant banko kortele) į Paslaugų teikėjo sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose, ne vėliau kaip iki pirmosios naudojimosi Paslaugomis dienos;

4.1.2. Paslaugų mokestis už sekančius mėnesius, gali būti automatiškai nuskaitomas naudojant SEPA pervedimus iš Kliento banko sąskaitos, nurodytos Specialiosiose sąlygose, pagal Paslaugų teikėjo išrašytą elektroninę sąskaitą.

4.2. Sutarties 4.1.2 punkte nurodomos įmokos nurašomos nuo Kliento banko sąskaitos kiekvieno einamojo mėnesio 10 (dešimtą) kalendorinę dieną. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Paslaugų mokestis būtų sumokėtas iki einamojo mėnesio 10 (dešimtą) kalendorinės dienos (tuo atveju jei ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės neįmanoma nuskaityti lėšų naudojant SEPA pervedimus.

4.3. Jeigu einamojo mėnesio 10 (dešimta) kalendorinė diena yra nedarbo ar švenčių diena, tai įmoka nurašoma ateinančią darbo dieną. Jei nepavyksta nuskaityti mokėtinos sumos einamojo mėnesio 10 (dešimtą) kalendorinę dieną, mokėtiną sumą bandoma nurašyti per kitas 5 (penkias) dienas iš eilės. Jeigu ir per šį laikotarpį Kliento banko sąskaitos likutis nėra pakankamas arba mokėjimas neįvyksta dėl kitų priežasčių (blokuota sąskaita ar pan.), Kliento narystės kortelė yra blokuojama ir Klientas nėra įleidžiamas į Paslaugų teikimo vietą. Jeigu Kliento banko sąskaitos likutis nėra pakankamas nurašyti, Klientas turi teisę šią įmoką sumokėti grynaisiais pinigais ar banko kortele Paslaugų teikimo vietoje. Po apmokėtos įmokos už einamąjį mėnesį Klientas gali naudotis Paslaugomis.

4.4. Bet koks pagal šią Sutartį Kliento atliktas mokėjimas bus laikomas tinkamai atliktu nuo to momento, kai atitinkama suma bus įskaityta Paslaugų teikėjo banko sąskaitoje arba bus įnešta į Paslaugų teikėjo kasą. Jeigu mokėjimus už Klientą atlieka Mokėtojas, Klientas yra pilnai atsakingas prieš Paslaugų teikėja už tinkamą atsiskaitymą pagal Sutartį.

4.5. Jeigu Paslaugos pradėtos teikti ne pirmą atitinkamo atsiskaitymo laikotarpio dieną, pirmo atsiskaitymo laikotarpio Paslaugų mokestis už Paslaugas sumažinamas proporcingai dienų, praėjusių nuo atsiskaitymo laikotarpio pradžios iki Paslaugų teikimo pradžios, skaičiui. Paslaugų teikimo pradžios diena yra įskaitoma į ataskaitinį laikotarpį, už kurį turi būti mokama. Šios nuostatos taikomos ir nutraukiant Paslaugų teikimą ir (arba) pasibaigus Sutarčiai.

4.6. Jei iš Kliento gautų įmokų nepakanka visam įsiskolinimui už Paslaugas padengti, gautos įmokos paskirstomos taip: pirmiausia padengiamos Paslaugų teikėjo patirtos išlaidos išieškant skolą iš Kliento, toliau padengiamos priskaičiuotos palūkanos, paskiausiai padengiama skola už Paslaugas (pradedant seniausia).

5. ATSAKOMYBĖ

5.1. Jei Klientas laiku neatsiskaito su Paslaugų teikėju, Paslaugų teikėjas turi teisę reikalauti iš Kliento 0,1 proc. palūkanų nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

5.2. Kiekviena Šalis privalo atlyginti savo kaltais veiksmais padarytus kitai Šaliai pagrįstus tiesioginius nuostolius.

5.3. Šalys, vadovaudamosi kitomis šios Sutarties nuostatomis, sutinka bei patvirtina, kad nuostolių, žalos bei išlaidų atlyginimas neatleidžia įsipareigojimų nevykdančios Šalies nuo tolesnio šia Sutartimi prisiimtų jos įsipareigojimų vykdymo.

5.4. Paslaugų teikėjas neatsako už Paslaugų neteikimą ar netinkamą teikimą ir (arba) Klientui tuo padarytą žalą, jei tai įvyko ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, taip pat už trečiųjų asmenų veiksmus ar apribojimus, taikomus Klientui.

5.5. Jei dėl Kliento kaltės buvo sustabdytas Paslaugų teikimas, Klientas neatleidžiamas nuo mokėjimo už Paslaugas.

5.6. Šioje Sutartyje įtvirtintų teisių gynimo būdai neriboja Šalių teisės naudotis kitomis teisėtomis jų teisių gynimo priemonėmis.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

6.1. Sutartis įsigalioja pasirašymo dieną ir galioja iki abiejų Šalių šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų visiško įvykdymo. Likus iki Sutarties termino pabaigos 1 (vienam) mėnesiui paslaugos gavėjui nepareiškus noro pratęsti sutartį dar vieniems metams, sutartis tampa neterminuota ir lieka galioti su esamomis klubo kainomis be nuolaidos. Sąskaita išrašoma mėnesio pirmą dieną, todėl paslaugos gavėjui nenutraukus sutarties įsigalios standartinės sporto klubo kainos. Toks Sutarties pratęsimų skaičius nėra ribojamas.

6.2. Klientui nesutinkant su Paslaugų kainos padidinimu arba Paslaugų teikėjui iš esmės pažeidus Sutartį, Klientas turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjęs Paslaugų teikėją raštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Paslaugų kainos padidinimo bei Sutarties ir (ar) Taisyklių esminių nuostatų pakeitimo.

6.3. Nutraukti Sutartį su Paslaugų teikėju Klientas gali įspėjęs Paslaugų teikėją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Kliento rašte nurodytos Paslaugų atsisakymo ar Sutarties nutraukimo dienos. Sutarties nutraukimas Kliento iniciatyva nesant Paslaugų teikėjo kaltės ar dėl Kliento kaltės neatleidžia Kliento nuo pareigos atsiskaityti su Paslaugų teikėju už jam suteiktas Paslaugas iki Sutarties nutraukimo bei sumokėti Paslaugų gavėjui kompensaciją, lygią suteiktos nuolaidos sumai, nurodytai Specialiosiose sąlygose, už laikotarpį nuo Paslaugų naudojimosi pradžios iki Paslaugų atsisakymo ar Sutarties nutraukimo dienos (įskaitant atvejus, kai Sutartis nutraukiama Paslaugų teikėjo iniciatyva dėl Kliento kaltės).

6.4. Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant, be išankstinio perspėjimo, laikinai apriboti Paslaugų teikimą (arba jų dalį) Klientui apie tai informuodamas raštu:

6.4.1. jei Klientas gadina Paslaugų teikėjo įrangą;

6.4.2. jei Klientas laiku neatsiskaito su Paslaugų teikėju Sutartyje nustatyta tvarka;

6.4.3. jei Kliento neteisėti veiksmai riboja kitų asmenų galimybę pasinaudoti Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis;

6.4.4. jei dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo, Paslaugų teikėjas negali suteikti Paslaugų (įskaitant atvejus, kai įvyksta miesto inžinerinių tinklų avarijos, force majeure aplinkybės ir pan.);

6.4.5. jei Klientas nesilaiko kitų šios Sutarties ar Taisyklių nuostatų.

6.5. Klientas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, apie tai įspėjęs Paslaugų teikėją ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, jei Paslaugų teikėjas ne dėl Kliento kaltės neteikia Klientui Paslaugų ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų iš eilės. Šiame punkte nurodytu atveju Paslaugų teikėjas grąžina Kliento sumokėtus piniginius mokėjimus už laikotarpį, kurį Paslaugos Klientui nebuvo teikiamos.

6.6. Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas (išskyrus, kai Sutartis nutraukiama / pasibaigia dėl Paslaugų teikėjo kaltės) neatleidžia Kliento nuo pareigos atsiskaityti su Paslaugų teikėju už suteiktas Paslaugas iki Sutarties nutraukimo dienos, o taip pat pagal pateiktą Paslaugų teikėjo PVM sąskaitą – faktūrą sumokėti suteiktos Paslaugų nuolaidos sumą, nurodytą Specialiosiose sąlygose, bei visus kitus mokesčius, susijusius su faktiškai suteiktomis Paslaugomis ir atlyginti kitas Paslaugų teikėjo išlaidas, kurias Paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti Sutartį, turėjo iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą ar Paslaugų atsisakymą gavimo iš Kliento dienos arba Sutarties nutraukimo dėl Kliento kaltės dienos.

6.7. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai informavęs Klientą raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, jeigu Klientas:

6.7.1. nesilaiko esminių Sutarties sąlygų;

6.7.2. pakartotinai pažeidžia kitas Sutarties sąlygas ar Taisyklių reikalavimus;

6.7.3. vėluoja atsiskaityti už Paslaugas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

7. KITOS NUOSTATOS

7.1. Klientas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad į Paslaugų mokestį neįskaičiuotos individualių treniruočių programų sudarymo paslaugos ir individualių treniruočių su asmeniniu treneriu treniruoklių salėje paslaugos, ir kitos papildomai apmokamos paslaugos, teikiamos Paslaugos teikėjo. Klientas turi teisę pasinaudoti šiomis paslaugomis tik iš anksto sumokėjęs Paslaugų teikėjui šių paslaugų kainą pagal patvirtintus Paslaugų teikėjo įkainius.

7.2. Klientas sutinka, kad Paslaugų teikėjas tvarkytų jo asmens duomenis, nurodytus Specialiosiose sąlygose tiesioginės rinkodaros tikslais (tame tarpe ir reklaminio pobūdžio pranešimų siuntimui). Klientas patvirtina, kad buvo supažindintas su teise nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Klientas turi teisę savo duotą sutikimą visiškai ar iš dalies atšaukti, pranešdamas apie tai Paslaugų teikėjui raštu. Ši Sutartis kartu yra ir Kliento rašytinis sutikimas gauti reklaminę medžiagą iš Paslaugų teikėjo apie jo teikiamas paslaugas.

7.3. Jei kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa visiškai ar iš dalies negaliojanti, tai neturi įtakos likusiųjų šios Sutarties nuostatų galiojimui. Tokiu atveju Šalys įsipareigoja dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma, kuri kiek įmanoma turėtų tokį patį poveikį kaip ir negaliojanti nuostata.

7.4. Visi Šalių pranešimai ar kita informacija turi būti pateikiami raštu ir yra laikomi tinkamai įteiktais tuo atveju, jei buvo išsiųsti registruotu ar kurjerių paštu, faksu arba elektroniniu paštu (patvirtinus gavimą) arba įteikti pasirašytinai Specialiojoje dalyje nurodytu adresu arba bet kuriuo kitu šioje Sutartyje numatyta tvarka Šalies nurodytu adresu, kuriuo (jei nenumatyta kitaip) turi būti siunčiami pranešimai bei vykdomi mokėjimai pagal šią Sutartį.

7.5. Klientas turi teisę, gavęs Paslaugų teikėjo rašytinį sutikimą, perleisti visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį kitam asmeniui. Perleidžiant narystę yra mokamas vienkartinis 5 EUR (penkių eurų) su PVM mokestis.

7.6. Sutartis pildoma ir keičiama tik rašytiniu abiejų Šalių susitarimu.

7.7. Ši Sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Po vieną egzempliorių tenka kiekvienai Šaliai.

7.8. Bet kokie iš šios Sutarties kylantys arba su ja susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat šios Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti susitarimo per 10 (dešimt) dienų, toks ginčas ar nesutarimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreipiantis į Klaipėdos miesto apylinkės arba Klaipėdos miesto apygardos teismą.

7.9. Pasirašydamas šią Sutartį, Klientas pareiškia, kad yra susipažinęs su viešai paskelbtomis Taisyklėmis bei kitomis skelbiamomis Paslaugų teikimo sąlygomis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

Call Now Button